Mecha Bushido

A fun weekend painting of my two favourite themes, mechs and samurais!

Jeff chen mecha bushido